top of page
Skidor start.jpg

BOKNINGSVILLKOR

01

Avbeställningsskydd
priser & villkor

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd i samband med din bokning. Det kostar:

350 kr per bädd/Vasaloppsbädd
450 kr per rum (1-6 bäddar)
550 kr per lägenhet (12-14 bäddar)

 

Avbeställningsskyddet innebär:

 

  • att du kan avboka fram till ankomstdagen.

  • Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:


a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
d) Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag.
e) Intyget skall vara oss tillhanda helst inom en vecka från den aktuella avbokningsdagen.


Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan antingen avboka muntligen eller skriftligen till oss. Har du gjort din bokning via en samarbetspartner skall avbokningen ske via dem. Observera också att deras avbokningsregler kan vara avvikande.

Med avbeställningsskydd:

Vid avbokning med avbeställningsskydd när det är:

21 dagar eller mer kvar till ankomst behåller vi 350/450/550 kr (vilket motsvarar avgiften för avbeställningsskyddet).
20-0 dagar kvar till ankomst och du kan uppvisa giltigt intyg behåller vi 350/450/550 kr (vilket motsvarar avgiften för avbeställningsskyddet).
20-0 dagar kvar till ankomst och du ej kan uppvisa giltigt intyg behåller vi hela det inbetalade beloppet.


Vad gäller om jag vill flytta min bokning?

Med avbeställningsskydd erbjuds även fri ombokning fram till 21 dagar före ankomst, i mån av plats och till gällande prislista.
Vid byte till billigare period utgår ingen återbetalning av mellanskillnaden.


Vad gäller om jag vill avboka och inte har ett avbeställningsskydd?

Vid avbokning utan avbeställningsskydd när det är:

60 dagar eller mer kvar till ankomst behåller vi anmälningsavgiften (50% av hyresbeloppet).
59-0 dagar kvar till ankomst behåller vi hela det inbetalade beloppet.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

02

Bokningsvillkor allmäna

03

Bokningsvillkor för grupp- och konferensvistelser

Det här är villkor som gäller då du bokar en konferens- eller gruppvistelse. Du som beställer kan var juridisk eller fysisk person.  Du som beställer är oavsett vilket betalningsskyldig för arrangemanget. Vi som arrangerar och står för faciliteterna är Skifood i Sälen.

Betalning

1) 75 % av hela bokningens värde skall betalas i förskott och vara oss tillhanda senast 71 dagar före ankomst. Betalning sker via faktura.
2) Övrigt konferensarrangemang betalas mot efterskottsfaktura. Beställaren skall betala full likvid senast 10 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har vi rätt att debitera dröjsmålsränta med gällande diskonto + 8 % från förfallodagen. Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna i konferensen ska betala något var för sig bör beställaren informera deltagarna om detta. Uteblir deltagare från beställd måltid eller aktivitet medför detta ej rätt till nedsättning av priset.

Avbeställning/ändring (för grupper under 100 personer)

Eventuell avbeställning och ändringar skall ske skriftligen för att gälla. Vid avbeställningar:

100-71 dagar före ankomst utgår en fastställd avgift på 25 % av kostnaden för boendet. Dock minimum 300 kronor per person exkl. moms.
70-60 dagar före ankomst utgår en fastställd avgift på 50 % av kostnaden för boendet. Dock minimum 300 kronor per person exkl. moms.
mellan 59-0 dagar före ankomst debiteras 100 % av hela bokningens värde. Dock kan vissa måltider och aktiviteter (ej boende och specialarrangemang) avbeställas med upp till 10 % av deltagarantalet intill 30 dagar före ankomst.
Uppgifter som vi måste få av beställaren

Senast 61 dagar före konferensens början skall beställaren lämna oss uppgifter om deltagare. För konferens med logi ska namnlista över deltagare med rumsfördelning lämnas till oss. Samtidigt ska beställaren lämna ett konferensprogram och uppgifter om nödvändig konferensutrustning. Detta bör även innefatta önskade tider för kaffe- och måltidsraster.

Prisändringar

Om kostnader för leverans enligt beställaren ökar till följd av höjda skatter, moms, devalvering, myndighets beslut eller därmed jämförbara omständigheter så är vi berättigat att ta ut pristillägg som motsvarar kostnadsökningen. Vi kommer dock ska omgående informera beställaren om pristillägget.

Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför vår kontroll, berättigar oss att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Värdefull egendom/vållande av skada

1) Om beställaren under vistelsen önskar medföra egendom av högt värde och förvara denna i våra förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, bör beställaren upplysa oss om detta. Vid stöld eller dylikt så är vi endast ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen det fall att vi genom skriftlig bekräftelse, har åtagit oss att ansvara för egendomen.
2) Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller konferensdeltagarna genom försummelse vållar.

Vad gäller när jag bokar logi på Villa Vasa/SkiFood?

 

Vid bokning, får du av oss på SkiFood:

 

  • en skriftlig bekräftelse på din bokning.

  • inom 30 dagar före avtalad ankomstdag, handlingar och information om hur betalning och incheckning skall ske.

 

När blir min bokning bindande?

När du har betalt del av eller hela vistelsen, så har du bindande godkänt din bokning med tillhörande bokningsvillkor.

När ska jag betala?

Vasaloppsbädd/bäddplats i samband med någon av Vasaloppets lopp under Vasaloppsveckan/Vasaloppets sommarvecka:

Full betalning ska vara oss tillhanda inom 5 dagar från bokningstillfället.


Övrig tid på året:

Om bokningen är gjord tidigare än 60 dagar före ankomst ska anmälningsavgiften (50% av hyresbeloppet) vara oss tillhanda inom 14 dagar från bokningstillfället. Resterande hyresbelopp ska betalas senast 60 dagar före ankomstdagen.


Om bokningen är gjord 60-8 dagar före ankomst ska full betalning vara oss tillhanda inom 7 dagar från bokningstillfället.


Vid bokning 7-0 dagar före ankomst ska full betalning vara oss tillhanda på bokningsdagen. Hyran skall alltid vara betald före tillträde. Glöm ej att uppge fakturanummer alternativt bokningsnummer vid betalning.


Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi din bokning och då gäller reglerna för avbokning. Betalningspåminnelse skickas inte ut på obetald anmälningsavgift. Har gästen betalt anmälningsavgiften skickas EN påminnelse på slutlikviden via e-post. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning varvid reglerna om avbokning gäller.

Men om det händer mig något, kan jag boka av då?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd i samband med din bokning. Läs mer här.


Vad har jag för rättigheter?

Om login inte tillhandahålls i utlovat skick och vi inte klarar av att erbjuda dig en annan lösning, så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala allt det du betalat till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av bädden/rummet/lägenheten. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss detta före tillträdesdagen. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast klockan 11.00 dag efter ankomst. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att vi har en chans att rätta till det.

Vad har jag för skyldigheter?

Minimum 25 år gäller, i rum och lägenhet för minst 2 personer i varje objekt. Legitimering sker vid ankomst. Undantag efter överenskommelse. Du måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 22.00 och 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador som du tillfogar inom fastigheten. Samma gäller för dess inventarier. Du får inte låta fler personer övernatta i bädden/rummet/lägenheten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan, om inte bokningsbekräftelsen säger något annat. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Du måste lämna samtliga nycklar till ditt rum/lägenhet vid avresa.

Vad händer om vi inte kommer överens och du är missnöjd?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm:

Parterna har rätt att träda ifrån förmedlingsavtalet om bädden/rummet/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten och energitillförseln, eldsvåda eller andra större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat alternativt erbjuda ombokning, med avdrag för den nytta du haft av bädden/rummet/lägenheten.

Övrigt:

I lägenhetshyran ingår ej städning, sänglinne, handdukar, toapapper, rengöringsmedel etc. om inte annat uppges på bekräftelsen. Linne/handdukar och städning kan hyras/köpas mot tillägg.

Skifood i Sälen, Vörderås 181, 78068 Transtrand, tel 0704099496, Org.nr 670104-0211 MOMSREG.NR: SE670104021101

BOKNINGSVILLKOR
GRUPP OCH KONFERENS
bottom of page